หลักการและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความหมาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมย์ขององค์กรที่จะดำเนินการ และกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ขององค์กรและประชาชน โดยผู้บริหาร จะต้องกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการหรือโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร

หลักการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กร

ความสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี ก็คือกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวยสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกล่าวได้ว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี หรือมีธรรมาธิบาลในรัฐวิสาหกิจ (Good Corporate Governanace) รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามรถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล 7 ประการ ตือ
1.ความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ (Accountability)
2.ความสำนึกในหน่าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพเพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
4. การดำเนินงานที่โปร่งใส (Transparency) ใน 2 ลักษณะ
4.1 มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
4.2 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
5. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) โดยการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
7. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวม 4 ด้าน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กร และบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติคู่กับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลที่ดี ปี 2557
กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดี ปี 2553
รายงานผลการฝึกอบรม การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม"
แผนปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558
แผนปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลที่ดี ปี 2558
ระเบียบ อ.ต.ก. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2553
กระบวนการในการสอบทาน หรือตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ.ต.ก.
แผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559
แผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560-2564
แผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560
แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561