นโยบาย
อ.ต.ก. ตระหนักถึงภารกิจหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน การใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่งสังคมที่เข้มแข็ง และการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และการประสานประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

อ.ต.ก. ได้วางแนวนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคม ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกร การบริหารตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมายภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง และกลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ เกษตรกรผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก. โดยมีการแบ่งกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านเกษตรกร , ด้านสังคม และด้านบุคลากร

แนวทางปฏิบัติ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงาน และผู้ประกอบการในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. กระตุ้นและส่งเสริม เน้นย้ำให้พนักงานและผู้ประกอบการ คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. มุ่งการดำเนินงาน โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่ั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม
4. สร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการ ในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และผู้มาใช้บริการ โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้บริโภค และผู้มาใชเบริการ
5. รักษาระดับคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

กิจกรรม

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 โครงการลดภาวะโลกร้อน
(1) โครงการศึกษาการแยกขยะ เพิ่อนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ บริการผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก.
(2) โครงการลดการใช้กระดาษ ด้วยการนำระบบสารสนเทศมาเสริมการทำงานด้านต่างๆ ดังนี้
- เวียนเอกสารด้วยระบบ Intranet
- ส่งจดหมายด้วยการใช้ E-mail
- รายงานผลการดำเนินงานด้วยระบบ Operation Center : OC

2. ด้านการเกษตร
แผนส่งเสริมเกษตรกรในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
(1) สมาชิกกลุ่มแม่บ้านในโครงการต่างๆ นำผลิตภัณฑ์สินค้า และผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกมาจำหน่าย โดยมีกำหนดระยะเวลาการจำหน่าย
(2) เกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ นำผลผลิตทางการเกษตรตามเทศกาล มาจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก. บริเวณที่ได้จัดไว้ให้ โดยมีระยะเวลาในการจำหน่ายประมาณ 45 วัน

3. ด้านสังคม
3.1 โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)
(1) การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้า ตระหนักถึงความสำนึกรับผิดชอบในการจำหน่ายสินค้า และผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัย
(2) ประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจด้านสุขลักษณะทั่วไปของตลาด เช่น สถานที่ปรุงอาหาร , การจำหน่าย , การเก็บรักษา และการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ สถานที่ประกอบการ
(3) การณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้า ตระหนักถึงสุขอนามัยของตลาด ในเรื่องความสะอาดของตลาด กลิ่น และน้ำเสีย สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ขยะของเสียที่ต้องกำจัดให้หมดไป
เลิกใช้โฟมในการใส่อาหารจำหน่ายให้กับผู้ซื้อ

3.2 โครงการบริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง
โดยการประสานกับกรมปศุสัตว์ บริการฉีดวัคซีน/ทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง และให้คำแนะนำในการเลี้ยงที่ถูกวิธี ณ อาคารสัตว์เลี้ยง อ.ต.ก.
รางวัลต่าง ๆ ที่ตลาด อ.ต.ก. ได้รับจากหน่วยงานราชการ

3.3 โครงการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่
โครงการตลาดสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต่อยอดสู่การเปิดตลาด อ.ต.ก. On Line ในอนาคต เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรงมากขึ้น การจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ อ.ต.ก. ในการส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกร ในการนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาอ อ.ต.ก. ซี่งเป็นตลาดต้นแบบสินค้าคุณภาพ ใหม่ สด คัดเกรด ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือในหมู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ อ.ต.ก. ยังได้มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรต่างๆ มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร

4. ด้านบุคคล
คณะกรรมการ อ.ต.ก. , ผู้บริหาร , พนักงาน , ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรกร ด้านสังคม ร่วมกันเพื่อผลสำเร็จของกิจกรรม

แผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558
แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559
กิจกรรม