บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ศึกษาต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากขยะตลาดสด กทม. ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 

ข้อมูลองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

  การประชุมร่วมเพื่อกำหนดตำแหน่งจุดใช้งาน และรายละเอียดการทำ MOU   งานรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำขยะมาผลิตพลังงาน
 
BIOGAS SYSTEM
 

คู่มือการดำเนินการและการรักษา ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ปกคู่มือ

  แผนผังตลาด อ.ต.ก.   กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตพลังงาน
  เอกสารสรุปโครงการศึกษาต้นแบบระบบผลิตก็๊าซชีวภาพ
จากขยะตลาดสด กทมฬ
 

ข่าวกระทรวงพลังงาน

  ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
โครงการธนาคารขยะ
  โครงการศึกษาต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ หน้าแรก
  การดำเนินงานและบำรุงรักษา
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
 

โครงการศึกษาต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ หน้าหลัง

           
   
   
           
           
           
BIOGAS