การเวียนเอกสารด้วยระบบ Intranet และการรับ-ส่ง E-mail ระบบ Operation Center  

โครงการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล แบบครบวงจร

กิจกรรม

                 
คู่มือสี
 

คู่มือการใช้ Intranet และการรับ-ส่ง E-mail

คู่มือสี / คู่มือขาว-ดำ

  Bio Gas  

ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม

แผ่นพับ 1
แผ่นพับ 2

               
  สรุปผลการลดการใช้กระดาษ  

ไบโอชานอ้อย

กิจกรรม

     
การรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม