1. ความรู้จากผู้เกษียณ - การดำเนินงานด้านธุรกิจต่างประเทศของ อ.ต.ก.
2. การควบคุมภายใน
3.
ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล - การสอนงาน (Coaching)
4. ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล - การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
5. ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล - การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
6. ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล - หลักเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข)
7. ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest : COI)
8. คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
9. รายงานการดำเนินงานโครงการอบอรมเชิงกฏิบัติการ "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ให้มีคุณค่าแก่องค์กร"
10. คู่มือสมรรถะประจำสายงาน (Functional Competency)
11. การบริหารความเสี่ยง
12. ความรู้จากผู้เกษียณ - บทบาทการหาตลาดผลไม้ในต่างประเทศ
13. ความรู้จากผู้เกษียณ - หนี้สินกับเรื่องความสุจรืต
14. ความรู้จากผู้เกษียณ - ประสบการณ์ในการทำงาน