รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (30 กันยายน 2560)