1. งานสำคัญตามนโยบายของ รมว.กษ. (13 Agenda)

2. เกษตรทฤษฏีใหม่
- แผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตรัง (30 กันยายน 2560)
- แผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก (30 กันยายน 2560)

3. ตลาด มินิ อ.ต.ก.
- ผลการดำเนินงาน
- โครงการปี 2560
- โครงการปี 2561

4. ตลาดออนไลน์
- ที่มาโครงการ
- ortorkor.com

5. Smart Farmer
- แผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 กันยายน 2560)
- โครงการ Young Smart Fermer ปี 2560

6.งานนโยบายอื่นๆ
- โครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับคุณภาพ
- โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
- โครงการศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้
- โครงการยุทธศาสตร์ผลไม้