คณะกรรมการบริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

นายสุรจิตต์ อินทรชิต

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

ตำแหน่ง : กรรมการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายธานินทร์ ผะเอม

ตำแหน่ง : กรรมการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายวิทวัส ชัยปาณี

ตำแหน่ง : กรรมการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายบุญสืบ อินทร์อุไร

ตำแหน่ง : กรรมการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายดิเรก ทัศนพันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

E-mail :

เบอร์ติดต่อ :

 

 

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900