โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างส่วนงานของ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร แบ่งส่วนงานออกเป็น 8 ฝ่าย/สำนัก และสำนัก/กอง/สำนักงาน/กลุ่มงาน จำนวน 30 หน่วยงาน ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

  • สายการบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการ ประกอบด้วย สำนักผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน และสำนักตรวจสอบภายใน โดยอยู่ภายใต้การกำกับของคณะตรวจสอบภายใน
  • สายการบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงกับรองผู้อำนวยการตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรกิจเกษตร ฝ่ายกิจการตลาด ฝ่ายกิจการภูมิภาค และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผังโครงสร้างส่วนงาน อ.ต.ก.


ผังโครงสร้างองค์กร


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900