ข่าวและประกาศ

- แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคคลปี 2561-2564

- รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

- โครงการหมุนเวียนงานของบุคลากรในสายงาน ประจำปี 2563

- แผนยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ ประจำปี 2563-2565

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

- เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา Training and Development Road Map

- คู่มือสมรรถนะของบุคลากร Competency

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Evaluation

- คู่มือการปฏิบัติงานกองทรัพยากรบุคคล

- คู่มือแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร SUCCESSION PLAN

- คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan: IDP

- คู่มือระบบบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management

- ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง โครงการ "คนดี คนเก่ง อ.ต.ก." ประจำปี 2563

เผยแพร่ : 11-06-2563 15:59:46

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900