ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ขอเชิญปวงชนชาวไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้น้ำอย่งรู้คุณค่า
เผยแพร่ : 08-12-2560 10:27:11
       .ต.ก.ร่วม อ.ส.ค.และ กรมปศุสัตว์ จัดโครงการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัข และแมว ฟรี!!!
เผยแพร่ : 08-12-2560 10:26:30
       ตรวจสุขภาพฟรี "โครงการคัดกรองการตรวจสุขภาพ" ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
เผยแพร่ : 08-12-2560 10:26:09
       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐ ในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย ร่วมใจช่วยชาวนา” เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้าวสารมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อ.ต.ก.พร้อมจำหน่ายทั้งปลีก / ส่ง หรือมอบเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่
เผยแพร่ : 08-12-2560 10:23:10
       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นปัญหาวิกฤติภัยแล้ง และความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ” อ.ต.ก. ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ให้มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทดแทน มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงวิกฤติภัยแล้ง
เผยแพร่ : 08-12-2560 10:22:38

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900