1
แบบคำขอถอนหลักประกันซอง
2
หนังสือมอบอำนาจ
3
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง)
4
แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร (หลักประกันสัญญา)
5
การแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
6
ขอเปลี่ยนแปลงอัตราสะสมในส่วนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
7
แบบใบลาพักผ่อนประจำปี
8
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร แลละลากิจส่วนตัว
9
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์นอกเขตกรุงเทพมหานคร
10
บัตรใช้ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร
11
แบบขออัดสำเนาเอกสาร
12
ใบแจ้งซ่อมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ
13
แบบบันทึกลงเวลาปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้าง
14
ใบเบิกครุภัณฑ์
15
แบบใบแจ้งโอน ย้าย หรือยืมครุภัณฑ์
16
แบบใบลาไปต่างประเทศ
17
หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับบุคคลภายนอก) จำนวน 2 หน้า ให้พิมพ์หน้า-หลัง
18
แบบหนังสือภายใน
19
แบบหนังสือภายนอก
20
การขอรับเงินช่วยเหลือบุตร
21
แบบรายงานการประชุมสัมมนา / ฝึกอบรม
22
การขอหนังสือรับรอง
23
ใบเบิกสิ่งของ
24
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
25
ใบอนุญาตขอให้ห้องประชุม
   
   

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101  ถนนย่านพหลโยธิน  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9