ชมพู่ ( Java Apple )

 

ลักษณะพันธุ์
  พันธุ์ชมพู่ ได้แก่ ชมพู่เพชรสุวรรณ ชมพู่เพชรสายรุ้ง ชมพู่เพชรน้ำผึ้ง ชมพู่ทับทิมจันทร์ ชมพู่ทูลเกล้า ชมพู่พันธุ์น้ำดอกไม้
 
  คุณค่าทางโภชนาการ
  ในเนื้อชมพู่ 100 กรัม ประกอบด้วยคุณค่าทางอาหาร ได้แก่ พลังงาน 24 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.5 กรัม คาร์โบไฮเดรต 5.5 กรัม แคลเซี่ยม 2 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 18 มิลลิกรัม เหล็ก 0.3 มิลลิกรัม ไวตามมิน 32 มิลลิกรัม
   
  การนำไปใช้ประโยชน์
  ชมพู่มีส่วนที่ใช้เป็นยา รสและสรรพคุณยาไทยเอาเนื้อของชมพู่มาทำเป็นยาบำรุงกำลัง ทำให้เกิดความสดชื่นหอม โดยการเอาเนื้อชมพู่แห้งมาบดหรือรับประทานสดก็ได้จะเกิดความสดชื่นขึ้นมาทันทีสามารถนำมาบำรุงหัวใจได้มาก เพราะชมพู่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ
   
 
ตลาดผลไม้
   

1.  ตลาดส่งออก  
เพิ่มขีดความสามารถส่งออก
  มาตรการกีดกันทางการค้า
  กฏระเบียบอาหารปลอดภัยของ UE
  ระบบความปลอดภัยอาหารของคู่ค้า
  ระบบความปลอดภัยอาหารของไทย
  ตรวจสอบตลาดญี่ปุ่น
  พิกัดผลไม้
  รายชื่อ web กฏหมายอาหารของต่างประเทศ
  web กฏหมายอาหารต่างประเทศ (ต่อ)
   
   
2.  ตลาดภายในประเทศ
กองส่งเสริมระบบตลาด
  ข้อมูลตลาด จ.ราชบุรี
  ข้อมูลสำนักงานสถิติ
  ตลาดกลางสินค้าเกษตร
  ตลาดข้อตกลง
  ตลาดผลไม
  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  เปิดสู่ตลาดเกษตรล่วงหน้า
  ศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตร
  ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก
  สถิติราคาผลไม้ ตลาดสี่มุมเมือง ปี 2544 / 2545 / 2546 / 2547 / 2548 / 2549
  สำมะโนเกษตร พืชยืนต้น ปี 2546
  สำมะโนเกษตร ไม้ผลและสวนป่าปี 2546
  ราคาตลาดสี่มุมเมืองสินค้าอัพเดทประจำวัน
   
3.  ผลไม้ส่งออก
สถิติการส่งออกสินค้าหลัก
 

สรุปสถานการณ์นำเข้า-ส่งออกผลไม้ระหว่างไทย-จีน 

  มูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมทั้งหมด รายเดือน ปี 2543 - 2549
มูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมทั้งหมด รายเดือน ปี 2547 - 2548
4.  ราคาผลไม้
สถิติราคาผลไม้สี่มุมเมืองปี 2544 / 2545 / 2546 / 2547 / 2548 / 2549
  ข้อมูลเกษตร 
  ข่าวสินค้าเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
ราคาสินค้าเกษตร (กรมการค้าภายใน)
ราคาผัก-ผลไม้ตลาดไท
  ราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ปี 2547
  ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรที่เกษตรกรขายได้ประจำเดือน ตุลาคม 2550
  ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ เดือนพฤศจิกายน 2550
5.   มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

6.   งานวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมผัก ผลไม้อบกรอบ
  7.   งานวิเคราะห์
  ผลไม้สด ผลไม้ของประเทศจีน / อุตสาหกรรมผลไม้ของประเทศไทย
8.   ทะเบียนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ปี 2546
9.   ข้อมูลการเกษตร
ฤดูกาลผลไม้ในประเทศไทย
มกราคม  /  กุมภาพันธ ์ /   มีนาคม  /   เมษายน /    พฤษภาคม   มิถุนายน
กรกฎาคม  /  สิงหาคม  กันยายน  /  ตุลาคม  /   พฤศจิกายน  /  ธันวาคม
  ชมพู่
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  ชมพู่
  ประเด็นทเคโนโลยีที่ควรถ่ายทอด
   
   
10.   แผนที่
สถิติการปลูกผลไม้รายจังหวัด ปี 2546
ชมพู่
  แผนที่ทางภูมิศาสตร์
  ปริมาณน้ำฝน   /   การชลประทาน    การคมนาคม   /   ลุ่มน้ำ
  แผนที่ทางกายภาพ
  แสดงเส้นทางคมนาคม 
  แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 39 ปี ของประเทศไทย   
  แผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  แผนที่แสดงความสูงของพื้นที่
  แผนที่แสดงพื้นที่เขตชลประทาน
  แผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี 2537 จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT
  แผนที่ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย
  แผนที่แสดงชุดดินในประเทศไทย
  แผนที่แสดงเขตการปกครองประเทศไทย
   
  11.   ประโยชน์
  ดื่มน้ำชมพู่ เสริมสุขภาพ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101  ถนนกำแพงเพชร  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9 , E-mail = mofmart@mof.or.th