มังคุด ( Mangosteen )
Queen of Fruit


ลักษณะพันธุ์
  มังคุดที่ปลูกในประเทศไทยมีพันธุ์เดียว เรียกกันว่าเป็นพันธุ์พื้นเมือง เพราะเพาะเมล็ด และเมล็ดมังคุดไม่ได้เกิดจากการผสมเกสรจึงแทบจะไม่มีโอกาสกลายพันธุ์เลย เนื่องจากเกสรตัวผู้ของดอกมังคุดเป็นหมัน เมล็ดจึงเจริญจากเนื้อเยื่อของต้นแม่โดยไม่ได้รับการผสมเกสร ดังนั้นจึงเชื่อกันว่ามังคุดมีพันธุ์เดียว แม้จะพบว่ามังคุดสายพันธุ์จากเมืองนนท์มีผลเล็กและเปลือกบาง มังคุดภาคใต้เปลือกหนาแต่ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนพอที่จะแยกเป็นพันธุ์ได
   
  คุณค่าทางโภชนาการ
  การบริโภคมังคุด ทำให้เราได้บริโภคกากใยจากเนื้อของมังคุดด้วย ซึ่งจะช่วยในการขับถ่ายและยังได้สารอาหารวิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ อีกหลายชนิด เช่น น้ำตาล กวดอินทรีย์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก ประดยชน์ของมังคุดมิได้มีอยู่แค่เนื้อในของมังคุดที่เราใช้เป็นอาหารเท่านั้น เปลือกมังคุดก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องเสีย แก้ท้องร่วงเรื้อรัง ถ่ายเป็นมูกเลือด โดยการใช้เปลือกสดหรือเปลือกแห้งฝนกับน้ำรับประทานหรือจะใช้เปลือกแห้งต้มกับน้ำรับประทานก็ได้ผลเช่นเดียวกัน
   
  การนำไปใช้ประโยชน์
  ปัจจุบันวงการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้ให้ความ สนใจนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัรฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่เปลือกมังคุดที่ช่วยดับกลิ่นเต่า ช่วยบรรเทาโรคผิวหนัง รักษา สิวฝ้า ซึ่งใช้ได้ผลดีและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เมื่อได้ลิ้มรสของเนื้อในของมังคุดอย่างอิ่มเอมแล้วก็อย่าได้ทิ้งขว้างเปลือกมังคุดให้เป็นขยะ เน่าเหม็นโดยเปล่าประโยชน์เลย เปลือกมังคุดยังมีสรรพคุณในการ สมานแผล ช่วยให้แผลหายเร็ว เช่นใช้รักษาบาดแผลผุพอง แผลเน่าเปื่อย แผลเป็นหนอง โดยการใช้เปลือกมังคุดฝนกับน้ำปูนใสทาบริเวณแผล น้ำต้มเปลือกมังคุดแห้งต้มน้ำล้างแผลใช้แทนการด้วยน้ำยาล้างแผลหรือด่างทับทิมได้ด้วย เพราะเปลือกมังคุดนี้มีสารแทนนิน ( Tanin ) และสารแซนโทน ( Xanthone ) ที่มีชื่อเรียกเฉพาะชื่อเดียวกับมังคุดว่า สารแมงโกสติน ( Mangostin ) สารแทนนินมีฤทธิ์สมานแผลช่วยให้ แผลหายเร็วขึ้น สารแมงโกสตินมีฤทธิ์ช่วยลดอาการอักเสบและต้าน เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง สารแซนโทนในเปลือกมังคุดยังมีฤทธิ์ ในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังและกลากได้อีกด้วย
   
การผลิต
รายการ
   
2546
2547
2548
1. จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)    
87,629
87,700
88,000
2. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)    
246,243
268,414
291,670
3. ผลผลิต (ตัน)    
203,831
235,272
207,309
4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)    
828
877
711
5. ต้นทุนการผลิต (บาท / ตัน)    
    - ต้นทุนรวม    
11,992
11,942
13,428
    - ต้นทุนผันแปร    
10,124
10,178
11,253
6. ราคาที่เกษตรกรขายได้    
    - มังคุดคละ (บาท / ตัน)    
18,530
14,120
12,770
7. ผลตอบแทนสุทธิ ( บาท / ไร่)    
5,414
1,910
- 468
     ( บาท / ตัน )    
6,538
2,178
- 658
8. มาตรฐาน          
    -ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  มกอช. 2-2546    
           
มังคุด : พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ย ปี 2537-2548
ปี
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลี่ย
ให้ผลแล้ว
ยังไม่ให้ผล
รวม
(ตัน)
(กก. / ไร่ / ปี)
2534
78,468
72,520
150,988
90,263
1,150
2535
81,739
80,226
161,965
90,940
1,112
2536
92,449
97,374
189,823
100,349
1,058
2537
102,982
110,765
213,747
110,204
1,070
2538
120,254
116,412
236,666
128,280
1,067
2539
124,381
143,579
267,960
142,505
1,146
2540
149,708
125,412
275,120
180,743
1,214
2541
165,226
134,634
299,860
159,888
968
2542
169,954
132,026
301,980
168,321
990
2543
202,413
150,656
353,069
177,274
876
2544
237,515
129,765
367,280
223,331
940
2545
235,557
125,037
360,594
240,702
949
2546
246,243
122,987
369,230
203,831
828
2547
268,414
122,678
391,092
235,272
877
2548
291,670
207,309
711
ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร      

 

 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   
 
ตลาดผลไม้
   

1.  ตลาดส่งออก  
เพิ่มขีดความสามารถส่งออก
  มาตรการกีดกันทางการค้า
  กฏระเบียบอาหารปลอดภัยของ UE
  ระบบความปลอดภัยอาหารของคู่ค้า
  ระบบความปลอดภัยอาหารของไทย
  ตรวจสอบตลาดญี่ปุ่น
  พิกัดผลไม้
  รายชื่อ web กฏหมายอาหารของต่างประเทศ
  web กฏหมายอาหารต่างประเทศ (ต่อ)
   
   
2.  ตลาดภายในประเทศ
กองส่งเสริมระบบตลาด
  ข้อมูลตลาด จ.ราชบุรี
  ข้อมูลสำนักงานสถิติ
  ตลาดกลางสินค้าเกษตร
  ตลาดข้อตกลง
  ตลาดผลไม
  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  เปิดสู่ตลาดเกษตรล่วงหน้า
  ศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตร
  ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก
  สถิติราคาผลไม้ ตลาดสี่มุมเมือง ปี 2544 / 2545 / 2546 / 2547 / 2548 / 2549
  สำมะโนเกษตร พืชยืนต้น ปี 2546
  สำมะโนเกษตร ไม้ผลและสวนป่าปี 2546
  ราคาตลาดสี่มุมเมืองสินค้าอัพเดทประจำวัน
  รายงานการผลิตและการจำหน่ายทุเรียน เงาะ มังคุด ปีการผลิต 2549 จังหวัดจันทบุรี
   
3.  ผลไม้ส่งออก
สถิติการส่งออกสินค้าหลัก
 

สรุปสถานการณ์นำเข้า-ส่งออกผลไม้ระหว่างไทย-จีน 

  มังคุดส่งออกปี 2547-2549
มูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมทั้งหมด รายเดือน ปี 2543 - 2549
  มูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมทั้งหมด รายเดือน ปี 2547 - 2548
  ปริมาณแฃะมูลค่าการส่งออกรายเดือน
  มังคุดสดแช่เย็นแช่แข็ง ปี 2545 - 2551
4.  ราคาผลไม้
สถิติราคาผลไม้สี่มุมเมืองปี 2544 / 2545 / 2546 / 2547 / 2548 / 2549
  ข้อมูลเกษตร 
  ข่าวสินค้าเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
  ราคาสินค้าเกษตร (กรมการค้าภายใน)
ราคาผัก-ผลไม้ตลาดไท
ราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ปี 2547
  ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรที่เกษตรกรขายได้ประจำเดือน ตุลาคม 2550
  ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ เดือนพฤศจิกายน 2550
  ราคาผลไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงาะ / มังคุด / ทุเรียน / ลองกอง
  ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ข้าว / ยางพารา / ปาล์ม / กาแฟ / มะพร้าว / เงาะ / ทุเรียน / มังคุด
   
   
5.   มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 
6.   งานวิจัย
  แผนธุรกิจ โครงการไวน์มังคุด
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมผัก ผลไม้อบกรอบ
  7.   งานวิเคราะห์
  ผลไม้สด ผลไม้ของประเทศจีน / อุตสาหกรรมผลไม้ของประเทศไทย
  สถานการณ์ผลไม้
  สถาณการณ์การค้ามังคุด
8.   ทะเบียนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ปี 2546
9.   ข้อมูลการเกษตร
ฤดูกาลผลไม้ในประเทศไทย
มกราคม  /  กุมภาพันธ ์ /   มีนาคม  /   เมษายน /    พฤษภาคม   มิถุนายน
กรกฎาคม  /  สิงหาคม  กันยายน  /  ตุลาคม  /   พฤศจิกายน  /  ธันวาคม
เนื้อที่ยืนต้น ให้ผล / ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี 2547
  เนื้อที่ยืนต้น ให้ผล / ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี 2548
 
  มังคุด
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  มังคุด
  ประเด็นเทคโนโลยีที่ควรถ่ายทอด
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ข้อมูลการผลิตมังคุด ปี 2547
  ผลการประมาณการผลผลิตมังคุด ปี 2547
  เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งประเทศ รายภาค และรายจังหวัดปี 2551
   
   
10.   แผนที่
แผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูกผลไม้ในประเทศไทย ปี 2546 / ปี 2549
สถิติการปลูกผลไม้รายจังหวัด ปี 2546
มังคุด
  แผนที่ทางภูมิศาสตร์
  ปริมาณน้ำฝน   /   การชลประทาน    การคมนาคม   /   ลุ่มน้ำ
  แผนที่ทางกายภาพ
  แสดงเส้นทางคมนาคม 
  แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 39 ปี ของประเทศไทย   
  แผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  แผนที่แสดงความสูงของพื้นที่
  แผนที่แสดงพื้นที่เขตชลประทาน
  แผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี 2537 จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT
  แผนที่ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย
  แผนที่แสดงชุดดินในประเทศไทย
  แผนที่แสดงเขตการปกครองประเทศไทย
   
  11.   ประโยชน์
  ยาทาแผลเปลือกมังคุด วิจัยเพิ่มคุณค่าจากเศษผลไม้
  ประโยชน์สุขภาพ
  สรรพคุณสมุนไพรไทย
 
 
 

 

 

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101  ถนนกำแพงเพชร  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9 , E-mail = mofmart@mof.or.th