มาตรา 7 (1)

โครงสร้าง และการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

7-1-1 ผังโครงสร้างองค์กร
7-1-2 พระราชกฤษฏีกาการจัดตั้ง อ.ต.ก. พ.ศ. 2517
7-1-3 พระราชกฤษฏีกาการจัดตั้ง อ.ต.ก. พ.ศ. 2518
7-1-4 พระราชกฤษฏีกาการจัดตั้ง อ.ต.ก. พ.ศ. 2519
7-1-5 พระราชกฤษฏีกาการจัดตั้ง อ.ต.ก. พ.ศ. 2535
7-1-6 พระราชกฤษฏีกาการจัดตั้ง อ.ต.ก. พ.ศ. 2547
7-1-7 พระราชกฤษฏีกาการจัดตั้ง อ.ต.ก. พ.ศ. 2552
7-1-8 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
7-1-9 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
7-1-10 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
7-1-11 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
7-1-12 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520
7-1-13 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
7-1-14 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
7-1-15 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
7-1-16 คณะกรรมการบริหาร อ.ต.ก.
7-1-17 ผู้บริหาร อ.ต.ก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา