มาตรา 9 (2)

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

9-2-1 นโยบาย/ข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9-2-2 นโยบายการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ อ.ต.ก. (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลักระทรวงเกษ๖รและสหกรณ์)
9-2-3 นโยบายการบริหารประเทศ 1 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา