มาตรา 9 (3)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

9-3-1 แผนปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558
9-3-2 รายงานเปรียบเทียบแผน/ผล ของงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558
9-3-3 แผนปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา