มาตรา 9 (4)

คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

9-4-1 คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ.ต.ก. (Conflict of Interest)
9-4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา