มาตรา 9 (6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

9-6-1 สัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่าย ปี 2559
9-6-2 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง บริเวณสำนักงานและสถานที่ต่างๆ ปี 2559
9-6-3 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา