มาตรา 9 (8)

2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร.1

9-8-2-1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัาง ปี 2556
9-8-2-2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัาง ปี 2557
9-8-2-3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัาง ปี 2558
9-8-2-4 ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
9-8-2-5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
9-8-2-6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา