มาตรา 9 (8)

3 ข้อมูล / เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

9-8-3-1 รายงานการตรวจคุณภาพอาหาร ตลาด อ.ต.ก. 11 พฤษภาคม 2559
9-8-3-2 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ตลาด อ.ต.ก. 28 กันยายน 2558


 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา