หน้าแรก Check Mail
เมนูหลัก
ผู้บริหาร
เกี่ยวกับองค์กร
งานวิสาหกิจ
พระราชกฤษฎีกา
ข้อมูลเกษตร
link
ความรู้เกี่ยวกับเกษตร
ห้องสมุดความรู้เกษตร
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บริการทางวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ
ข้อมูลราคาผลไม้ตลาดเจียงหนานและสรุปข่าวเกษตร
บริการรายงานการวิจัยในรูปแบบดิจิตอล
ศูนย์กลางความรู้ของประเทศไทย ในสาขาวิชาต่างๆ 13 สาขาวิชา
รวมข่าวสารเกี่ยวกับเกษตร
 
 
 
 
 
Daily Links
ตรวจสลากออมสิน
ตรวจสลากรัฐบาล
ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน
ข่าวจราจร สวพ.91
จส.100
ดูสภาพจราจร
แผนที่กรุงเทพ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
พยากรณ์อากาศ
รายงานสภาพอากาศ
ด้วยรูปภาพ

ห้องสมุดดิจิตอล

ดิกชันนารี online
อัตราแลกเปลี่ยน ธปธ
แปลงค่าเงินสกุลต่างๆสนุก
ราคาทองคำ
กะปุก
up date ละครเกาหลี
up date หนังฮอลลีวู๊ด
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
+ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , สลน.
- สำนักงานผู้แทนการค้าไทย
- คณะทำงานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Taskforce)
เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
, SML
+ สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี , สลค.
- ราชกิจจานุเบกษา
- คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย
+ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ , สขช.
+ สำนักงบประมาณ , สงป.
+ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ , สมช.
+ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , ก.พ.
+ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สศช.
+ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , ก.พ.ร.(ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ไม่มีฐานะเป็นกรม)
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
+ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , สปน.
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ , กปอ.
- สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ , สขร.
- สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อปท.
- สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาต
+ กรมประชาสัมพันธ์, กปส.
+ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค , สคบ.
บริษัทมหาชน
+ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) , จากเดิม องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, อสมท. ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2547
องค์การมหาชน
+ สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) , สปท.
+ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (องค์การมหาชน) , สสส.
+ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) , อพท
+ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , กทบ.
+ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) , สบร.
- สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ห้องสมุดมีชีวิต) (TK Park) , สอร.
- ศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT แห่งชาติ , สอร.
- สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , สพร.
- ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (องค์การมหาชน) , สคบ.
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
- ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ, สมพช.
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย , ศลชท.
- สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ , สวร.
หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี
+ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , สกว.
+ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม , สคส.
 
กระทรวงกลาโหม
   
+ สำนักงานรัฐมนตรี , หรือที่ สำนักงานรัฐมนตรี , หรือที่ สำนักงานรัฐมนตรี
+ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
+ กรมราชองครักษ์
+ กองบัญชาการทหารสูงสุด
+ กองทัพบก
+ กองทัพเรือ
+ กองทัพอากาศ
รัฐวิสาหกิจ
+ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
+ องค์การแบตเตอรี่
+ องค์การฟอกหนัง
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม
+ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก
+ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
+ โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ
+ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 
กระทรวงการคลัง
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
+ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
+ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
+ กรมธนารักษ์ , ธร.
+ กรมบัญชีกลาง , บก.
- สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
+ กรมศุลกากร
+ กรมสรรพสามิต
+ กรมสรรพากร
+ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
+ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
รัฐวิสาหกิจ
+ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
+ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ธกส.
+ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย , ธสน.
+ ธนาคารออมสิน
+ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธอส.
+ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
+ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย , ธอท.
+ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
+ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย , บตท. SMC
+ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย , ธพว.
จากเดิม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม , บอย.
+ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม , บสย. SICGO
+ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
+ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
+ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน , บบส. AMC, หรือที่ บบส.
+ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา , กยศ.
+ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, (ธพส.),
รัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ -
บริหารงานก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
กองทุน
+ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ , กบข.
อื่นๆ
+ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ , GFMIS
+ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย , บสท., TAMC
+ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด , บสก.
+ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , IFCT
+ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
 
กระทรวงการต่างประเทศ
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
+ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลไทย
+ กรมการกงสุล
+ กรมพิธีการทูต
+ กรมยุโรป
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ , 2547
เดิมคือ กรมวิเทศสหการ, กวส.
+ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
+ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
+ กรมสารนิเทศ
+ กรมองค์การระหว่างประเทศ
+ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
+ กรมอาเซียน
+ กรมเอเชียตะวันออก
+ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
+ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
+ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
+ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
+ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ , สท.
รัฐวิสาหกิจ
+ การเคหะแห่งชาติ
+ สำนักงานธนานุเคราะห์
องค์การมหาชน
+ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , พอช., หรือที่ บ้านมั่นคง
 
การทะวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
+ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
+ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ , สพก.
- สำนักพัฒนาการกีฬา
+ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
รัฐวิสาหกิจ
+ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
+ การกีฬาแห่งประเทศไทย
องค์การมหาชน
+ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , สสปน.
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
+ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
+ กรมชลประทาน
+ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
+ กรมประมง
+ กรมปศุสัตว์
+ กรมพัฒนาที่ดิน
+ กรมวิชาการเกษตร
+ กรมส่งเสริมการเกษตร
+ กรมส่งเสริมสหกรณ์
+ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
+ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
+ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รัฐวิสาหกิจ
+ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
+ องค์การสะพานปลา
+ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
+ การยางแห่งประเทศไทย จะจัดตั้งภายใน 3 เดือน นับจาก 27 มี.ค.47
- สถาบันวิจัยยาง
- องค์การสวนยาง
- สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
อื่นๆ
+ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร
+ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
- ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
+ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
องค์การมหาชน
+ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
กระทรวงคมนาคม
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
+ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
+ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
+ กรมการขนส่งทางบก
+ กรมการขนส่งทางอากาศ
+ กรมทางหลวง
- บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
๐ ทางยกระดับอุตราภิมุข
+ กรมทางหลวงชนบท
+ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
รัฐวิสาหกิจ
+ การท่าเรือแห่งประเทศ
+ การรถไฟแห่งประเทศไทย, รฟท.
+ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ , รสพ.
+ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ , ขสมก.
+ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
+ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
+ บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด , บทม. จะรวมกิจการเข้ากับ ทอท. ตั้งแต่ 31 ธค. 2547
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
+ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
+ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน
+ บริษัท ขนส่ง จำกัด
+ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด , , บทด. สายการเดินเรือแห่งชาติ
+ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , BECL
+ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย , รฟม.
- บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้ม
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
+ สำนักงานปลัดกระทรวง
+ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
+ กรมควบคุมมลพิษ , คพ.
+ กรมป่าไม้
+ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
+ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
+ กรมทรัพยากรธรณี
+ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
+ กรมทรัพยากรน้ำ
+ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รัฐวิสาหกิจ
+ องค์การจัดการน้ำเสีย
+ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูถัมถ์
+ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
+ บริษัท ไม้อัดไทย
+ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
   
+ สำนักงานรัฐมนตรี
+ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
+ กรมไปรษณีย์โทรเลข
+ กรมอุตุนิยมวิทยา
+ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หน่วยงานที่จะจัดตั้งต่อไป
+ สำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
+ สำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
+ กรมสำรวจและทำแผนที่พลเรือน
บริษัทมหาชนในกำกับ
+ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) , 1 กค. 2548, จากเดิม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ทศท.
+ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
+ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
องค์การมหาชน
+ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) , SIPA
 
กระทรวงพลังงาน (พน)
   
+ สำนักงานรัฐมนตรี

+ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน - บริหารงานกลาง กนโยบายและยุทธศาสตร์
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12, สพภ.1-12 :

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1 ปทุมธานี
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 2 สระบุรี
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 3 ชลบุรี
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 4 ราชบุรี
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 นครราชสีมา
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 ขอนแก่น
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 7 อุบลราชธานี
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 8 นครสวรรค์
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 9 พิษณุโลก
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 เชียงใหม่
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 11 สุราษฎร์ธานี
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12 สงขลา

+ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
+ กรมธุรกิจพลังงาน
+ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
+ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
บริษัทมหาชนในกำกับ
+ บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) , ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2548, เดิมคือ "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กฟผ."
+ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
+ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
+ การไฟฟ้านครหลวง , กฟน. *
+ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , กฟภ. *
องค์การมหาชน
+ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) , สบพ.
+ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้า (อยู่ในระหว่างเตรียมจัดตั้ง)
* จะต้องโอนจากกระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงพลังงาน
ตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

 

กระทรวงพาณิชย์
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
+ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
+ กรมการค้าต่างประเทศ
+ กรมการค้าภายใน
+ กรมการประกันภัย
+ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
+ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
+ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
+ กรมส่งเสริมการส่งออก
รัฐวิสาหกิจ
+ องค์การคลังสินค้า , อคส.
องค์การมหาชน
+ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
+ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) , ศ.ศ.ป.
หน่วยงานอิสระ
+ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
กระทรวงมหาดไทย
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
+ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
+ กรมการปกครอง
+ กรมการพัฒนาชุมชน
+ กรมที่ดิน
+ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
+ กรมโยธาธิการและผังเมือง
+ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
+ การไฟฟ้านครหลวง
+ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
+ การประปานครหลวง
+ การประปาส่วนภูมิภาค
+ องค์การตลาด
บริษัทมหาชนในกำกับ
+ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
 
กระทรวงยุติธรรม
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
+ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
+ กรมคุมประพฤติ
+ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
+ กรมบังคับคดี
+ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
+ กรมราชทัณฑ์
+ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
+ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
+ สำนักงานกิจการยุติธรรม
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
+ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , ปปส.
หน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัดกระทรวง
+ เนติบัณฑิตสภา
+ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
+ สภาทนายความ
 
กระทรวงแรงงาน
   
+ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
+ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
+ กรมการจัดหางาน
+ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
+ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
+ สำนักงานประกันสังคม
 
กระทรวงวัฒนธรรม
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
+ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
+ กรมการศาสนา
+ กรมศิลปากร
- หอสมุดแห่งชาติ
+ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
+ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
องค์การมหาชน
+ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
+ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
รัฐวิสาหกิจ
+ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
+ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต
หน่วยงานในกำกับ
+ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
+ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
+ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , BIOTEC

- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , MTEC
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , NECTEC
- ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี , TIAC
องค์การมหาชน
+ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
+ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
   
(โครงสร้างใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 ก.ค.2546)
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
+ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
- สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว
+ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
+ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
- สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
- สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
+ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
องค์การมหาชน
+ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) , สมศ.
+ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
+ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- คุรุสภา
องค์การในกำกับ
+ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สสวท.
+ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษ า , สกสค.
+ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
+ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
+ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
+ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
+ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
+ มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
+ สถาบันการศึกษาเอกชน
+ วิทยาลัยเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
+ องค์การค้าของคุรุสภา
 
กระทรวงสาธารณสุข
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- สถาบันพระบรมราชชนก
+ กรมการแพทย์
+ กรมควบคุมโรค
+ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
+ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
+ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
+ กรมสุขภาพจิต
+ กรมอนามัย
+ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , อย.
สถาบัน
+ ทันตแพทยสภา
+ สภาการพยาบาล
+ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
+ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
+ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
+ แพทยสภา
+ สภาเภสัชกรรม
รัฐวิสาหกิจ
+ องค์การเภสัชกรรม
องค์การมหาชน
+ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
 
กระทรวงอุตสาหกรรม
   
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
+ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
+ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
+ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
+ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
+ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
+ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
+ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
+ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
รัฐวิสาหกิจ
+ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานในกำกับ
+ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จำกัด , ART
สถาบันเครือข่าย
+ สถาบันไทย-เยอรมัน
+ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
+ สถาบันอาหาร
+ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
+ สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ
+ สถาบันยานยนต์
+ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
+ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
+ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
 
 
 

 

 

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900