โครงการปรับปรุงตลาด อ.ต.ก.
แผงผัง
มาตรฐานตลาดสดต้นแบบ
ผัง Zonning ตลาดสด อ.ต.ก.
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
- วัตถุประสงค์
- ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่เกี่ยวข้อง
-
มาตรฐานสินค้า  /  มาตรฐานระบบ  /  มาตรฐานทั่วไป
การตรวจสอบรับรอง
- คู่มือการใช้เครื่องหมาย "Q"  สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)
เครื่องหมายตัว "Q"
เอกสารเผยแพร่
โครงการอาหารปลอดภัย  กระทรวงสาธารณสุข
Food Safety Year
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำหนดรหัส
การใช้เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร
การกำหนดรหัส
โครงการ Q - Shop
ประกาศนียบัตร

เครื่องหมายรับรอง "Q"
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในชุมชน
ลำไยและการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี

ONE STOP SERVICE CENTER
ผลไม้ไทย
บริการรับจัดกระเช้าผลไม้


โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร
กระทรวงสาธารณสุข

หลักการและเหตุผล

โดยที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายในอันที่จะมุ่งสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการมีสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน โดยกำหนดเป็นนโยบาย และเป็นภารกิจระดับชาติที่อยู่ภายใต้แนวคิด

"กระทรวงสาธารณสุข มุ่งสร้างคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง"

อันเป็นนโยบายเชิงรุก ที่มุ่งเน้นในการกระตุ้นให้ประชาชน หันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตัวเอง โดยได้ดำเนินโครงการรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้กระแสตอบรับจากประชาชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว การที่จะมีสุขภาพที่ดี ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง นั้นคือ อาหารที่บริโภค จะต้องเป็นอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และไร้สารพิษปนเปื้อน แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะได้เร่งรัดดำเนินการขึ้นทะเบียน อาหาร และยา ควบคุม ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งดำเนินการตรวจจับอย่างเข้มงวดเพียงใดก็ตาม ก็ยังพบว่ายังมีอาหารหลายประเภท และเป็นจำนวนมากในท้องตลาดที่กระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษาไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ อัรนตรายที่ร้ายแรงยิ่งกว่าความไม่สะอาดของอาหารเหล่านั้น มาจากมีสารพิษปนเปื้อนในอาหารหลายประเภท เช่น สารพิษฟอกขาว สารพิษเร่งเนื้อแดง สารพิษกันเน่าเสีย และสารพิษให้อาหารเหนียว หรือกรอบน่ารับประทาน

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความห่วงใยผู้บริโภค ซึ่งอาจบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด และปนเปท้อนสารพิษดังกล่าว ที่อาจบริโภคเป็นอันตรายโดยความไม่รู้และไม่เข้าใจ เพราะขาดข้อมูล หรือบริโภคโดยขาดความใส่ใจ และตระหนักถึงอันตราย จากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อน เพื่อให้นโยบายการเร่งสร้างสุขภาพที่แข็งแรงแก่ประชาชนบรรลุเป้าหมาย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมุ่งหวัง สำนักงคณะกรรมการอาหารและยา จึงดำเนิน โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน นอกจากใส่ใจการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว ต้องใส่ใจในการเลือกบริโภคอาหารอีกด้วย ร่างกายจึงจะแข็งแรงและปลอดภัยอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ
  2. โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร
    กระทรวงสาธารณสุข
  3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และกระ ตุ้นให้ประชาชน ตระหนักถึงอันตรายของสารปนเปื้อนมากกว่า เพียงเพื่อความอร่อย หรือความสวยงามน่ารับประทานของอาหาร
  4. เพื่อให้ผู้ผลิตอาหาร มีสำนึกและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเพื่อสนับสนุนประชาชน ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลของผู้ผลิตหรือจำหน่ายอาหารที่อาจสงสัยได้ว่ามีการปนเปื้อนสารพิษ มายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อตรวจจับ และดำเนินการตามกฏหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

1. ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้บริโภค

2.  ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนำอาหารไปสู่ผู้บริโภค

3.  เยาวชน

 

 

.

.

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101  ถนนกำแพงเพชร  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9 , E-mail = mofmart@mof.or.th