2559
1. คณะผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เข้าเวรเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
2. งานเจรจาธุรกิจ OWN 1st AGM Business Matching Day
3.
อ.ต.ก. จัดนิทรรศการ "เกษตรสีเขียวตามรอยพ่อ"
4. อ.ต.ก. มุ่งส่งเสริมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตามหลักทฤษฏีใหม่ จัดงาน "เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ"
2560
1. อ.ต.ก. จัดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ จังหวัดเพชรบุรี"
2. อ.ต.ก. จัดงาน "เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีไทย"
3. อ.ต.ก. จัดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ จังหวัดขอนแก่น"
4. อ.ต.ก. จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2560
5. อ.ต.ก. จัดงานใหญ่ "ตลาดเกษตรอินทรีย์" ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน
6. CNN จัดอันดับ 10 ตลาดสดสุดยอดของโลก ประจำปี 2017 ตลาด อ.ต.ก. ยังเหนียวแน่นอยู่อันอับที่ 4 new