ข้าว
ข้าวโพด
ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว

ถั่วเขียว ( GREENNUT )

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   
  ตลาดถั่วเขียว
 
 
1.  ตลาดส่งออก  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกรายเดือน
  ถั่วเขียว ปี 2545 - 2551
   
  สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
  ถั่วเขียว ปริมาณและมูลค่าที่ส่งออก ตามใบรับรองมาตรฐานสินค้า เดือนกรกฎาคม 2551
  ถั่วเขียวผิวดำ ปริมาณและมูลค่าที่ส่งออก ตามใบรับรองมาตรฐานสินค้า เดือนกรกฎาคม 2551
   
   
2.  ตลาดภายในประเทศ
 
 
  ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน
  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
  ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท
  ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดสี่มุมเมือง
   
3. ความรู้เกี่ยวกับถั่วเขียว
 
 
   
4. พันธุ์ถั่วเขียว
 
 
5.   มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 
  6.   งานวิจัย
สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต
7. งานวิเคราะห์
8.   ข้อมูลการเกษตร
พื้นที่เพาะปลูกถั่วเขียวผิวมัน ปี 2543/2544
  พื้นที่เพาะปลูกถั่วเขียวผิวมัน ปี 2544/2545
  ประเด็นเทคโนโลยีที่ควรถ่ายทอด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ผลพยากรณ์การผลิตถั่วเขียว ปี 2551
  กันยายน 2551 / ตาราง
9.   แผนที่
แสดงพื้นที่เพาะปลูก ปี 2546
  แผนที่ทางภูมิศาสตร์
  ปริมาณน้ำฝน   /   การชลประทาน    การคมนาคม   /   ลุ่มน้ำ
  แผนที่ทางกายภาพ
  แสดงเส้นทางคมนาคม 
  แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 39 ปี ของประเทศไทย   
  แผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  แผนที่แสดงความสูงของพื้นที่
  แผนที่แสดงพื้นที่เขตชลประทาน
  แผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี 2537 จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT
  แผนที่ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย
  แผนที่แสดงชุดดินในประเทศไทย
  แผนที่แสดงเขตการปกครองประเทศไทย
   
  10.   ประโยชน์
 
 
 
 
 

 

 

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101  ถนนกำแพงเพชร  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9 , E-mail = mofmart@mof.or.th