ข้าว
ข้าวโพด
ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว

ข้าวโพด ( Maize , Corn )

 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   
  ตลาดข้าวโพด
   
 
1.  ตลาดส่งออก  
 
IMPORTED MAIZE 2006
  IMPORTED MAIZE 2005
  IMPORTED MAIZE 2004
  IMPORTED MAIZE 2003
  IMPORTED MAIZE 2002
  IMPORTED MAIZE 2001
  IMPORTED MAIZE 2000
 
  สถิติการนำเข้า ส่งออก ข้าวโพดหวาน
  2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1966 / 1995 / 1994 / 1993
  สถิติการนำเข้า ส่งออก ข้าวโพดอ่อน
  2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1966 / 1995 / 1994 / 1993
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกรายเดือน
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2545 - 2551
  ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  กรมการค้าต่างประเทศ
  ปริมาณและมูลค่าที่ส่งออก รายประเทศตามใบรับรองมาตรฐานสินค้า เดือนกรกฎาคม 2551
   
2.  ตลาดภายในประเทศ
 
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2542-2548
   
 
  ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน
  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
  ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท
  ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดสี่มุมเมือง
   
3. ความรู้เกี่ยวกับข้าวโพด
  สรุปการประเมินผลผลิตเบื้องต้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2547
 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ประวัติ
  ลักษณะทางพฤกษศทสตร์ และการแยกประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ข้อมูลเชิงพืนที่
  การผลิตการตลาด
  พันธุ์
 

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  การปลูกและการดูแลรักษา
  การใช้ปุ๋ยกับข้าวโพด
  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
  สารอะฟลาทอกซินในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการป้องกัน
  โรคข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  โรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย
  โรคใบไหม้แผลเล็ก
  โรคใบไหม้แผลใหญ่
  โรคใบจุดจากเชื้อเฮลมินโธสปอเรี่ยม
  โรคราสนิม
  โรคกาบ และใบไหม้
  โรคใบจุด
  โรคจุดสีน้ำตาล
  โรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
  โรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อฟิวซาเรี่ยม
  โรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อมาโครโฟมินา
  โรคโคนเน่า
  โรคฝัก ต้น และเมล็ดเน่าเกิดจากเชื้อดิโพลเดีย
  โรคสมัท หรือราเขม่าสีดำ
  โรคใบด่าง
  โรคฝักเมล็ดเน่าจากเชื้อรา
  โรคข้าวโพดจากการขาดความสมดุลย์ของธาตุอาหาร
  แมลง & ศัตรูข้เาวโพดเลี้ยงสัตว์
  หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
  หนอนเกระทู้หอม
  มอดดิน
  เพลี้ยอ่อนข้าวโพด
  เพลี้ยไฟ
 

ด้วงกุหลาบ

  หนอนกระทู้ข้าวโพด
  หนอนเจาะฝักข้าวโพด
  หนู
  มาตรฐานสินค้า
  เครื่องจักรกลการเกษตร
  การแปรรูปผและการใช้ประโยชน์
  เงื่อนไขการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ข้าวโพดฝักสด
  ประวัติ
  การผลิตการตลาด
  เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาและมูลค่าของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ ปี 2543-2547 (ส.ศก.)
  ปริมาณและมูลค่าส่ออกข้าวโพดหวานรายประเทศ 2548 (กรมศุลกากร)
  ปริมาณและมูลค่าส่ออกข้าวโพดอ่อนกระป๋องรายประเทศ 2548 (กรมศุลกากร)
  ปริมาณและมูลค่าส่ออกข้าวโพดอ่อนรายประเทศ 2548 (กรมศุลกากร)
  ความสำคัญ สถานการณ์การผลิต แหล่งปลูกและการตลาด
  ส่วนประกอบและคุณค่าทางอาหารของข้าวโพดฝักสด
  พันธุ์
  พันธุข้าวโพดฝักสด เมื่อแบ่งโดยวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์
  ชนิดของข้าวโพดหวาน จำแนกตามพันธุกรรม (gene) ที่ควบคุม
  พันธุ์ข้าวโพดหวาน
  พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน
  การปลูกและการดูแลรักษาข้าวโพดฝักสด
  การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับข้าวโพดฝักสด
  โรคข้าวโพดฝักสด
  โรคใบไหม้แผลเล็ก
  โรคใบไหม้แผลใหญ่
  โรคใบจุดจากเชื้อเฮลมินโธสปอเรี่ยม
  โรคราสนิม
  โรคกาบ และใบไหม้
  โรคใบจุด
  โรคจุดสีน้ำตาล
  โรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
  โรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อฟิวซาเรี่ยม
  โรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อมาโครโฟมินา
  โรคโคนเน่า
  โรคฝัก ต้น และเมล็ดเน่าเกิดจากเชื้อดิโพลเดีย
  โรคสมัท หรือราเขม่าสีดำ
  โรคใบด่าง
  โรคฝักเมล็ดเน่าจากเชื้อรา
  โรคข้าวโพดจากการขาดความสมดุลย์ของธาตุอาหาร
  แมลงศัตรูข้าวโพดฝักสด
  หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
  หนอนเกระทู้หอม
  มอดดิน
  เพลี้ยอ่อนข้าวโพด
  เพลี้ยไฟ
 

ด้วงกุหลาบ

  หนอนกระทู้ข้าวโพด
  หนอนเจาะฝักข้าวโพด
  หนู
  วัชพืชในแปลงข้าวโพดฝักสด
  การผลิตและการขยายพันธุ์ข้าวโพดฝักสด
  การแปรรูปจากข้าวโพดฝักสด
  มาตรฐานสินค้า
  เงื่อนไขการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดฝักสด
  การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช ( Phytosanitary Certificate )
  การขอหนังสือรับรองคุณภาพสินค้าส่งอก ( Health Certifacate )
  การขอใบรับรองสินค้าพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม
  การตรวจวิเคคาะห์ปริมาณสารพิษตกค้างก่อนการส่งออก
  สิ่งตีพิมพ์
4. พันธุ์ข้าวโพด
 
  ข้าวโพดเทียนพันธุ์สุโขทัย 1
5.   มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 
  6.   งานวิจัย
ข้าวโพด
7. งานวิเคราะห์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ถาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
8.   ข้อมูลการเกษตร
นโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย ปี 2549
 

นโยบายและมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2547

  สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2546/47
  สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ไทย ปี 2549
  สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ โลก ปี 2549
  สถานการณและนโยบาย์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ไทย ปี 2548
สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ โลก ปี 2548
  สรุปรายงานการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ปีการผลิต 2547/2548
  ปริมาณนำเข้าและส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2542/2548
  ประเด็นเทคโนโลยีที่ควรถ่ายทอด
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / ข้าวโพดฝักอ่อน / ข้าวโพดข้าวเหนียว / ข้าวโพดหวาน
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ผลพยากรณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2547
  ผลพยากรณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551
  กันยายน 2551 / ตาราง
  กรมการค้าต่างประเทศ
  สถานการณ์ข้าวโพด ประจำเดือนมกราคม 2550
  สถานการณ์ข้าวโพด ประจำเดือนสิงหาคม 2551
   
9.   แผนที่
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แสดงพื้นที่เพาะปลูก ปี 2547
  แผนที่ทางภูมิศาสตร์
  ปริมาณน้ำฝน   /   การชลประทาน    การคมนาคม   /   ลุ่มน้ำ
  แผนที่ทางกายภาพ
  แสดงเส้นทางคมนาคม 
  แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 39 ปี ของประเทศไทย   
  แผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  แผนที่แสดงความสูงของพื้นที่
  แผนที่แสดงพื้นที่เขตชลประทาน
  แผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี 2537 จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT
  แผนที่ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย
  แผนที่แสดงชุดดินในประเทศไทย
  แผนที่แสดงเขตการปกครองประเทศไทย
   
  10.   ประโยชน์
 
 
 
 
 

 

 

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101  ถนนกำแพงเพชร  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9 , E-mail = mofmart@mof.or.th