หน้าแรก Check Mail
เมนูหลัก
ผู้บริหาร
เกี่ยวกับองค์กร
งานวิสาหกิจ
พระราชกฤษฎีกา
ข้อมูลเกษตร
link
แผนภูมิ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
surveyor
คณะกรรมการแก้ไขปัญหา


 
รายงานผลการดำเนินงานนาปรัง ปี 2551
เข้าโปรแกรม
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2551
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2552

คณะกรรมการแปรสภาพข้าวเปลือก มีมติ :-

1. วันที่ 30 กันยายน 2551

ให้หน่วยรับจำนำข้าวเปลือก รับคิวข้าวเปลือก ถึงเวลา 20:00 น. และดำเนินการรับมอบข้าวเปลือก จากเกษตรกรให้ แล้วเสร็จภายในวันนั้น และรายงานผลภายในวันรุ่งขึ้น

2. วันที่ 7 ตุลาคม 2551

โรงสีต้องส่งมอบข้าวสารทั้งหมด จากการสั่งแปรทั้ง 14 ครั้ง เข้าคลังสินค้าที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน เวลา 18:00 น. หลังจากนี้ ข้าวสารที่ยังค้างส่งมอบ จะถูกปรับตามสัญญา ในอัตราร้อยละ 0.1

 

โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มิถุนายน 2551 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551 โดยให้ อ.ต.ก. รับฝากข้าวเปลือกและออกใบ ประทวน , ธ.ก.ส. รับจำนำใบประทวนสินค้าที่ อ.ต.ก. ออกให้แก่ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ระยะเวลารับจำนำตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ระยะเวลาไถ่ถอน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ นั้น

ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2551 ระยะเวลาไถ่ถอน 3 เดือน นับถัดจากเดือน ที่รับจำนำ


อ.ต.ก. มีความประสงค์ จะรับสมัครโรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก นาปรัง ปี 2551 โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

ดูรายละเอียด

Download
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กันยายน 2551 ลงมติว่า

1. อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอทั้ง 3 ข้อ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ที่จะใช้จ่ายจากเงินงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วงเงิน 11,016.24 ล้านบาท นั้น เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีผลใช้บังคับแล้ว ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขอตกลงในรายละเอียดกับ สำนักงบประมาณก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนข้อความในหนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ 0409/3861 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 หน้า 2 ข้อ 4.4 จากเดิม " ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52..." เป็น " ธ.ก.ส. อ.ต.ก. และ อคส. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันรับผิดชอบ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52..."

 


2. ให้ ธ.ก.ส. อ.ต.ก. และ อคส. รับความเห็นของคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยว่าการเก็บรักษาข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำนั้น ควรนำระบบไซโล (SILO) มาใช้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพข้าวเปลือก ได้ยาวนานและนำออกไปสี และจำหน่ายได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ดูรายละเอียด

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 อนุมัติมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ...

ดูรายละเอียด

กลอนข้าว

ข้าวแช่อย่าแช่นาน       โปรดสงสารข้าวแขกคอย
ข้าวเม่าอีกข้าวซอย      เข้าบ่อยบ่อยไม่เข้าที
ข้าวกล้าอีกข้าวกล้อง    ข้าวทั้งท้องคือข้าวดี
ข้าวโพดข้าวสาลี         อีกข้าวจี่อร่อยครัน
ข้าวคั่วข้าวเกรียบกุ้ง   ข้าวในยุ้งหุงข้าวมัน
เข้าใจกันและกัน         ต้องข้าวฉันและข้าวเธอ
ข้าวควบใส่น้ำอ้อย      ใส่น้ำน้อยข้าวไหม้เน้อ
ข้าวปุ้นเพิ่งหาเจอ       ข้าวแคบเพ้อถึงข้าวยำ
ข้าวแตนใช่รังแตน     อร่อยแสนข้าวเหนียวดำ
ข้าวเบือข้าวสารตำ       อร่อยล้ำข้าวแดกงา
ข้าวผัดซัดข้าวต้ม       ข้าวบูดล้มทับข้าวปลา
ข้าวใหม่ปลามันครา   สุขอุราเข้ากันดี
ข้าวจ้าวควงข้าวเหนียว  ข้าวคอยเคียวไม่เข้าที
ข้าวขวัญข้าวบายศรี     ข้าวข้าชี้พรรณไม้งาม
ข้าวตังชังข้าวตู            สุกคารูคือข้าวหลาม
ข้าวจีบระบุนาม            คือนิยามของส้มโอ
ข้าวพองมองข้าวนก      กลิ่นข้าวหมกหอมอักโข
ข้าวหมากกินเซโซ       ข้าวทิพย์โม้ข้าวยาคู
ข้าวแดงแฝงข้าวหอม   ข้าวในลอมข้าวมันปู
ข้าวแจกแซกข้าวกรู      ข้าวพระอยู่คู่ข้าวบิณฑ์
ข้าวทิพย์รสโอชา          ข้าวดิบ ว้า ไม่น่ากิน
ข้าวนึ่งอร่อยลิ้น           เคยได้ยินข้าวนอกนา
ข้าวเภาปั้นเป็นก้อน     ข้าวร้อนร้อนคลุกน้ำปลา
ข้าวหนักข้าวเบามา      ข้าวเส้นคว้าเข้าเส้นชัย
ข้าวผอกกระบอกน้ำ      ข้าวเปรตทำอุทิศใคร
ข้าวเย็นน่าเห็นใจ         ข้าวเปลือกใส่ในไร่นา
ข้าวพวงข้าวเหนียวตัด  ข้าวฮางงัดข้าวปาดมา
ข้าวสากเพิ่นนำมา          เพื่อบูชาพระเจดีย์
หลายข้าวที่กล่าวขาน  ฉันบอกท่านผ่านวจี
จดจำทุกคำมี                 คำข้าวนี้สูงค่าเอย....

ที่มา : thaipoemforever

 

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900