ปาล์มน้ำมัน

ความสำคัญ
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชน้ำมัน ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่น ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ส่วนแบ่งการผลิตน้ำมันปาล์มต่อน้ำมันพืชของโลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว จากร้อยละ 11.7 ในช่วงปี 2519-2543 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.5 ในช่วงปี 2544-2548 และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 31.2 ในช่วงปี 2549-2563 โดยมีประเทศผู้ผลิตสำคัญ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
  
สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทย มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูงเช่นกัน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจาก 69,625 ไร่ ในปี 2520 เป็น 2.04 ล้านไร่ ในปี 2546 และน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันพืชที่มีส่วนแบ่งการผลิตสูงสุดของ อุตสาหกรรมน้ำมันพืชของไทย คือ มีส่วนแบ่งการผลิตถึงร้อยละ 73 และมีส่วนแบ่งการบริโภคน้ำมันพืชร้อยละ 62 ของน้ำมันพืชทุกชนิด และมีมูลค่าของอุตสาหกรรมสูงถึง 45,000 ล้านบาท ในปี 2546 
   
ในปี 2547 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมัะนปาล์มให้เพียงพอ จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูป ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งในส่วนของการนำมายบริโภค และนำมาทำเป็นพลังงาน ทั้งนี้ มีเป้าหมายขยายพื้นที่ปลูกปาล็ม ให้ได้ 10 ล้านไร่ ภายในปี 2572 เพื่อให้ได้ผลปาล์ม 25 ล้านต้น เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มดิบ 4.50 ล้านตัน 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์
ต้น
มีลำต้นตั้งตรง มียอดเดี่ยวรูปกรวย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 ซ.ม. สูง 2.5-4 เมตร 
ใบ
เป็นใบประกอย รูปขนนก ซึ่งเรียกว่า ทางใบทางใบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง มีใบย่อยอยู่ 2 ข้าว และสวนก้านทางใบซึ่งสั้นกว่า ส่วนแรก และมีหนามสั้นอยู่ 2 ข้าง แต่ละทางใบ มีใบย่อย 100-160 คู่ 
ดอก
มีดอกเพศผู้ และเพศเมีย อยู่ภายในต้นเดียวกัน ทางใบของแต่ละทาง จะมีตาดอก 1 ตา ที่พัฒนาเป็นช่อดอก 
ผล
เป็นผลชนิด nut ไม่มีก้านผล มีรูปร่างหลายแบบ ตั้งแต่รูปเรียวแหลม จนถึงรูปไข่ หรือ รูปยาวรีความยาวผล 2-5 ซ.ม. มีน้ำหนักตั้งแต่ 3-30 กรัม ผลอ่อนมีสีดำ และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมแดงเมื่อสุกแล้ว 
เมล็ด
มีลักษณะแข็ง ประกอบด้วยส่วนของกะลา และเนื้อใน น้ำ ธาตุอาหาร และแสงแดด ดินต้องมีการระบายน้ำดี ถึงปานกลาง น้ำไม่ท่วมขัง ดินร่วน หรือร่วนปนดินเหนียว อุณหภูมิที่เหมาะสม 20-30 องศาเซลเซียส ต้องการฝนมากกว่า 2,000 มม./ปี และควรมีแหล่งน้ำให้ในช่วงแล้ง 

พื้นที่แนะนำ  
ปาล์มน้ำมันทุกพันธุ์ ควรปลูกในพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์ม และมีการจัดการตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ถ้าปลูกในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (L2) ควรเพิ่มการบำรุงตามความเหมาะสม

ตลาดส่งออก
1. น้ำมันปาล์ม ปี 2545 - 2551 

ตลาดภายในประเทศ
1. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ข้าว / ยางพารา / ปาล์ม / กาแฟ / มะพร้าว / เงาะ/ทุเรียน / มังคุด   
2. ราคาปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2550
 

 ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน
1. ปาล์มน้ำมัน   
2. โครงสร้างการผลิต การตลาด
 

 พันธุ์ปาล์มน้ำมัน
1. ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1  
2. ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2
3. ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3
 

 พืชเศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต มีลักษณะเด่นทางการค้า สามารถนำไปบริโภคโดยเป็นอาหารที่ให้วิตามิน แร่ธาตุ และเป็นแหล่งพลังงานของมนุษย์และสัตว์ อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และประกอบเป็นอาชีพได้