องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517 เป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9
อีเมล์
mofmail@mof.moac.mail.go.th
เวลาทำการ
เปิดดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์
8.30 – 16.30 น.