ว่าง
ผู้อำนวยการ อ.ต.ก.

โทรศัพท์ : 0-2270-1674 , 0-2279-1186 , 0-2279-2080-9 ต่อ 301
โทรสาร : 0-2279-4097
นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ
รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก.
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก.
<p style=\"position: absolute; top: -999px;left: -999px;\">
<a href=\"http://www3.city.goto.nagasaki.jp/pdf/index.php?key=windows-8-key-sale\">win

โทรศัพท์ : 0-2279-1184 , 0-2279-20809- ต่อ 308
โทรสาร : 0-2618-5320
e-mail : thunya@mof.or.th
นายพงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค
รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก.

โทรศัพท์ : 0-2270-0129 , 0-2279-2080-9 ต่อ 310
โทรสาร : 0-2270-0139
e-mail : pongwit@mof.or.th

รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก.

โทรศัพท์ : 0-2278-2965 , 0-2270-0126 , 0-2279-2080-9 ต่อ 309
โทรสาร : 0-2279-5115
e-mail :