ว่าง
ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.)

โทรศัพท์ : 0-2270-1674 , 0-2279-1186 , 0-2279-2080-9 ต่อ 301
โทรสาร : 0-2279-4097 e-mail thaneadpon_t@mof.or.th
น.ส.ธัญลักษ์ เจริญปรุ
รองผู้อำนวยการ (บริหาร)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 0-2279-1184 , 0-2279-2080-9 ต่อ 308
โทรสาร : 0-2618-5320 e-mail thunya@mof.or.th
นาย พงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค
รองผู้อำนวยการ (ธุรกิจเกษตร)

โทรศัพท์ : 0-2270-0129 , 0-2279-2080-9 ต่อ 310
โทรสาร : 0-2270-0139 e-mail pongwit@mof.or.th
นางลาวัณย์ ปราการะนันทน์
รองผู้อำนวยการ (กิจการภูมิภาค)

โทรศัพท์ : 0-2278-2965 , 0-2270-0126 , 0-2279-2080-9 ต่อ 309
โทรสาร : 0-2279-5115 e-mail lawan@mof.or.th