•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
รายงานการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

public/files/budgetReport/339/upload_file/1650342659-fileupload-339-1.pdf