•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

public/files/newsRelations/1133/upload_file/1693819996-fileupload-1133-1.pdf