•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด

พิธีเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน

ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 

ทาง Facebook Live เพจ "กรมส่งเสริมการเกษตร"  https://fb.watch/fPHSYqyZFF/