•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก

แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน

(pin) ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

https://fb.watch/h0cFgSRoDr/