•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงาน อ.ต.ก. ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/1129/upload_file/1693473605-fileupload-1129-1.pdf