•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

public/files/newsPurchase/1347/upload_file/1707298444-fileupload-1347-1.pdf