•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)

public/files/newsPurchase/754/upload_file/1663145192-fileupload-754-1.pdf