•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรสวรมหาราช

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. พนักงาน และลูกจ้าง อ.ต.ก. จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรสวรมหาราช ภายในงานมีกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณวัดโดยการกวาดลานวัด เก็บขยะบริเวณวัด เก็บใบไม้กิ่งไม้รอบพระอุโบสถ ณ วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร