•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บุคลากรส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนกลาง) จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่/จังหวัด ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล เกษตรกร และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม จำนวน 700 คน ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วัดเปรมประชากร ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://www.facebook.com/ortorkormarket/posts/661616605996509