•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร แก้ไขปัญหามังคุดภาคใต้ราคาตกต่ำ

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. พร้อมนายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเกษตร รักษาการรองผู้อำนวยการ ภายใต้การนำของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่เกษตร ณ เทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี และจุดรับซื้อมังคุด ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังลุง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกรณีปัญหามังคุดราคาตกต่ำ พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ให้เกิดความยั่งยืน

โดยมอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรเร่งระบายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม จากกรณีมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชล้นตลาดนั้น อ.ต.ก.พร้อมเปิดหน่วยเพื่อระบายผลผลิตกระจายไปนอกพื้นที่ 4 จุด ได้แก่ อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา , อ.ต.ก.จังหวัดตรัง , อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา และตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพฯ

ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้เกษตรกรรายย่อยเกิดการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิต และมีการคัดแยกเกรดเพื่อจำหน่ายโดยวิธีการประมูล ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาและรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)

https://www.facebook.com/ortorkormarket/posts/683244823833687