•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
สร.อ.ต.ก. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวัน “รัฐวิสาหกิจไทย”

วันที่ 20 กันยายน 2566 นางภัคจิรา โรจนกฤตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พร้อมด้วยคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ต.ก. (สร.อ.ต.ก.) เป็นผู้แทนองค์กรเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงสถาปนาก่อตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น