•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรร่วมงานแถลงผลงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เข้าร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร" ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานแถลงผลงานดังกล่าว ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เน้นย้ำให้นำผลงานวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาขึ้น ในฐานะผู้นำในการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สร้างคุณค่าให้กับองค์กรให้เติบโต เข้มแข็งขึ้น ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมภายในงานฯ กรมวิชาการเกษตรได้จัดเวทีการเสวนา "การขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบมุ่งเป้าสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ" พร้อมทั้งนิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตร อาทิ รู้ทัน รู้จริง การผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อการส่งออก, นวัตกรรมพืชสวนพันธุ์ดี, วิจัยและพัฒนาข้าวโพด เพื่อการผลิตที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคในประเทศ, พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร, การพัฒนาพืชอุตสาหกรรมด้วย นวัตกรรมงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร, โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสกุลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม, การขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิต กับการสร้างรายได้สู่เกษตรกร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมงานได้ ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ