•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก.ร่วมเดินทางเจรจาขยายตลาดสินค้าเกษตรไทย ในงาน Saudi-Thai Investment Forum 2022 

อ.ต.ก.ร่วมเดินทางเจรจาขยายตลาดสินค้าเกษตรไทย ในงาน Saudi-Thai Investment Forum 2022 
การเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมงาน Saudi-Thai Investment Forum 2022  ณ กรุงริยาด นำโดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 28 หน่วยงาน และภาคธุรกิจ 39 บริษัท ร่วมเดินทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคี ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ การเจรจาธุรกิจการค้าและการลงทุน การขยายการส่งออกสินค้า ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีบริษัทเอกชนในซาอุดีอาระเบียให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน Saudi-Thai Investment Forum 2022  กว่า 200 บริษัท
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายปณิธาน มีไชยโย  ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว และเข้าร่วมเจรจาธุรกิจการค้ากับนักลงทุนบริษัทเอกชน (Business Matching) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตะวันออกลาง  โดย อ.ต.ก.ได้คัดสรรสินค้าผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมและสมุนไพรแปรรูป ที่ผ่านมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ (Halal Food) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา (USDA Organic) เพื่อไปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบริโภคสินค้าเกษตรไทย เชื่อมโยงโอกาสทางการค้า ขยายตลาดในการกระจายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศ ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป