•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานเอนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ระยะที่ 1...
เผยแพร่ : 20 มิถุนายน 2566
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2566
ประกาศนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Governance Policy)...
เผยแพร่ : 3 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 28 เมษายน 2566
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง แผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ.2564-2568 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้...
เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2566
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 21 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4...
เผยแพร่ : 10 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่องเลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภาย...
เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2566
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566