•   ortorkor@mof.or.th
 •   02-279-2080-9
 • แถลงข่าวงานมหกรรม สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่อ อาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum...
  เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2567
 • งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID - NWIKS 2024 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ...
  เผยแพร่ : 20 มิถุนายน 2567
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...
  เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2567
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด...
  เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2567
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครอ...
  เผยแพร่ : 10 มิถุนายน 2567
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultura...
  เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2567
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงตาม "โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมือ...
  เผยแพร่ : 21 มิถุนายน 2567
 • ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ด...
  เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2567
 • ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเ...
  เผยแพร่ : 13 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม "อ.ต.ก. Fruit Fest" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
  เผยแพร่ : 4 มิถุนายน 2567
 • ประกาศ อ.ต.ก. เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล "Big Cleaning Day" เพื่อเฉลิมพระเกียรต...
  เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2567
 • ประกาศคณะกรรมการ ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลิอก...
  เผยแพร่ : 31 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศคณะกรรมการ ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อ.ต.ก....
  เผยแพร่ : 31 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศเรื่อง การทำสัญญาเช่าพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน...
  เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก...
  เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2567
 •  
  มัลติมีเดีย
  ข้อมูลราคาสินค้า ตลาดสด อ.ต.ก.
  ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2567