•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
คณะกรรมการบริหาร อตก
นายพีรพันธ์ คอทอง (อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร)
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
 :  
 :
 
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนสำนักงบประมาณ)
 : - 
 : -
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
 : - 
 : -
นางศรัณยา สุวรรณพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)
 : - 
 : -
พ.ต.อ. พัฒน์เชษฐ์ อุ่นอนันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)
 : - 
 : -
นายชุติเดช มีจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
 : - 
 : -
นายพรชัย อินทร์สุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
 : - 
 : -
ผศ ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
 : - 
 : -
นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
 : - 
 : -
นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
 : - 
 : -
นายปณิธาน มีไชยโย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
 : 02-279-2080-9 ต่อ301, 333, 02-279-1186
 : parnithan.m@mof.or.th