•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ติดต่อ อ.ต.ก.
  • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) (สำนักงานใหญ่)
  • 101 ถนน ย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ : 02-279-2080-9
  • โทรสาร :02-278-5146
  • อีเมล:ortorkor@mof.or.th
  • ช่องทาง ออนไลน์ :

แผนที่