•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ตราสัญลักษณ์

                                                          

ตราเครื่องหมายราชการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

       ออกแบบโดยกรมศิลปากร มีลักษณะเป็นดวงตรารูปวงกลม ลายกลางมีรูปพระ วรุณทรงนาค หมายถึง องค์การนี้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองรับด้วยลายเมฆ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เบื้องหลังเปร่งรัศมี หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง พระหัตถ์ขวาถือถุงเงิน หมายถึง ทุนทรัพย์ในการดำเนินงงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ หมายถึง อำนาจบริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรม ภายในวงขอบด้านขวามีผลิตผลการเกษตร ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ไข่และพืชผักผลไม้ บนซ้ายมือมีอุตสาหกรรม ได้แก่ ฝ้ายไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องไม้ จำหลัก เครื่องเขิน และเครื่องถม ประกอบอยู่ 2 ข้าง เบื้องล่างเหนือขอบตรามีอักษรคำว่า "องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร" เนื่องจาก อ.ต.ก. ได้มีโครงการที่จะผลิตสินค้าโดยแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถจำหน่ายผลิตผลการเกษตรได้ทางหนึ่ง และ อ.ต.ก. สามารถจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้อีกทางหนึ่ง ออกแบบโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีเวอร์ส เป็นภาพต้นไม้เจริญงอกงาม ตั้งบนเส้นตรง แทรกภายใต้ ตัวอักษร "อ.ต.ก." โดยมีตัวหนังสือ "องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร" อยู่ข้างใต้เส้นตรง ซึ่งต้นไม้เป็นตัวแทนเกษตรกร สีเขียวแทนความอุดมสมบูรณ์ ภาคเกษตรกรรม มีความหมายคือ อ.ต.ก. เป็นหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เส้นตรงเปรียบเสมือนเป็นฐานอันมั่นคงให้แก่ต้นไม้สีเขียว ในการก้าวไปสู่ความเจริญงอกงาม ต้นไม้สีเขียวงอกงามเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักษร "อ.ต.ก." เปรียบเสมือน อ.ต.ก. คอยปกป้องโอบอุ้มเกษตรกร และเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน