•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศรับสมัครงาน

วันที่

ตำแหน่ง

รายละเอียด

อัตราที่รับ

สถานะ

7 ก.ค. - 17 ก.ค.2565 ลูกจ้างชั่วคราวโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
6 มิ.ย. - 12 มิ.ย.2565 ลูกจ้างชั่วคราวโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรับสมัครพนักงาน 15 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
1 มิ.ย. - 10 มิ.ย.2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
10 พ.ค. - 19 พ.ค.2565 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
10 พ.ค. - 19 พ.ค.2565 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
10 พ.ค. - 19 พ.ค.2565 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
21 ก.พ. - 11 มี.ค 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร

-----------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด สถานที่สอบ หมายเหตุ
23ก.ค.2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตำแหน่งที่ 01  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
2 ก.ค. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
26 มิ.ย. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตำแหน่งที่ 01 และตำแหน่งที่ 02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
25 มิ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อเพิ่มเติม กรมพัฒนาที่ดิน  
25 มิ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรมพัฒนาที่ดิน  
25 มิ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรมพัฒนาที่ดิน  
23 เม.ย. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องประุชม อ.ต.ก.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด สถานที่สอบ หมายเหตุ
27 ก.ค. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
18 ก.ค. 2565 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
18 ก.ค. 2565 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
18 ก.ค. 2565 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
29 มิ.ย. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
28 เม.ย. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องประุชม อ.ต.ก.  

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด หมายเหตุ
1 ส.ค. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศผลการคัดเลือก  
27 ก.ค. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศผลการคัดเลือก  
25 ก.ค. 2565 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 และเจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศผลการคัดเลือก  
30 มิ.ย. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศผลการคัดเลือก  
29 เม.ย. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศผลการคัดเลือก  

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-279-2080-9 ต่อ 305