•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศรับสมัครงาน

วันที่

ตำแหน่ง

รายละเอียด

อัตราที่รับ

สถานะ

9 - 23 พ.ค. 2567 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10 อัตรา ปิดรับสมัคร
24 เม.ย. - 20 พ.ค. 2567 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ด้านธุรกิจ) ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 2 อัตรา ปิดรับสมัคร
24 เม.ย. - 20 พ.ค. 2567 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ด้านบริหาร การเงิน และบัญชี) ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
17 เม.ย. - 30 เม.ย. 2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง 
(ขยายเวลารับสมัคร)
ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ปิดรับสมัคร
28 มี.ค. - 11 เม.ย. 2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ประกาศรับสมัครพนักงาน    2 อัตรา ปิดรับสมัคร
15 มี.ค. - 29 มี.ค. 2567 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 (ด้านภาษาอังกฤษ, ด้านภาษาจีน, ด้านทั่วไป) ประกาศรับสมัครพนักงาน 3 อัตรา ปิดรับสมัคร
11 มี.ค. - 22 มี.ค. 2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
7 ก.พ. - 6 มี.ค. 2567 หัวหน้ากองกฎหมาย ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
5 ก.พ. - 20 ก.พ. 2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ขยายเวลารับสมัคร) ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
16 ม.ค. - 31 ม.ค. 2567  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
5 ม.ค. - 2 ก.พ. 2567  หัวหน้ากองกฏหมาย ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร
3 พ.ย. - 17 พ.ย. 2566 เจ้าหน้าที่การตลาด 4,เจ้าหน้าที่บริหาร 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
1 ก.ย. - 8 ก.ย. 2566 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
21 ส.ค. - 3 ก.ย. 2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 4, บุคลากร 4,   เจ้าหน้าที่การตลาด 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 6 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
23 ส.ค. - 31 ส.ค. 2566 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
21 ส.ค. - 28 ส.ค. 2566 รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการ 2 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
23 ก.พ. - 12 มี.ค. 2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ 4 (เฉพาะทาง) ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
23 ก.พ. - 12 มี.ค. 2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
23 ก.พ. - 12 มี.ค. 2566 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
23 ก.พ. - 12 มี.ค. 2566 เจ้าหน้าที่บัญชี 4 (ปฏิบัติงานจังหวัดตรัง) ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
23 ก.พ. - 12 มี.ค. 2566 เจ้าหน้าที่บัญชี 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
6 ม.ค. - 15 ม.ค. 2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
28 ธ.ค. 2565 - 6 ม.ค. 2566 ลูกจ้างประจำชั้น 2 ประกาศรับสมัครพนักงาน 7 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
15 พ.ย. - 27 พ.ย.2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรับสมัครพนักงาน  15 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
4 พ.ย. - 13 พ.ย.2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรับสมัครพนักงาน  15 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
4 ต.ค. - 12 ต.ค.2565 รับสมัครรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการ 2 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
3 ต.ค. - 21 ต.ค.2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
10 ก.ย. - 23 ก.ย.2565  นิติกร 4 ประกาศรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
6 ก.ย. - 13 ก.ย.2565 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ อ.ต.ก.จ.สงขลา ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
3 ก.ย. - 19 ก.ย.2565 ลูกจ้างชั่วคราวโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
7 ก.ค. - 17 ก.ค.2565 ลูกจ้างชั่วคราวโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
6 มิ.ย. - 12 มิ.ย.2565 ลูกจ้างชั่วคราวโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรับสมัครพนักงาน 15 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร
1 มิ.ย. - 10 มิ.ย.2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง ปิดรับสมัคร

-----------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด สถานที่สอบ หมายเหตุ
28 มี.ค.2567 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 (ด้านภาษาอังกฤษ, ด้านภาษาจีน, ด้านทั่วไป) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพิ่มเติม สำนักงาน อ.ต.ก.  
28 มี.ค.2567 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 (ด้านภาษาอังกฤษ, ด้านภาษาจีน, ด้านทั่วไป) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
28 มี.ค.2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
28 ก.พ.2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
9 ธ.ค. 2566 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 , เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
25 ก.ย. 2566 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กลุ่มบริหารงานตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.  
17 ก.ย. 2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 4 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรมพัฒนาที่ดิน  
17 ก.ย. 2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป 4 , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 4 , บุคลากร 4 ,  เจ้าหน้าที่การตลาด 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อเพิ่มเติม กรมพัฒนาที่ดิน  
8 เม.ย. 2566 เจ้าหน้าที่บัญชี 4 ,เจ้าหน้าที่บัญชี 4 (ปฏิบัติงานจังหวัดตรัง),เจ้าหน้าที่การเงิน 4, เจ้าหน้าที่พัสดุ 4, เจ้าหน้าที่พัสดุ 4 (เฉพาะทาง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อเพิ่มเติม กรมพัฒนาที่ดิน  
3 ก.พ. 2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
11 ม.ค. 2566 ลูกจ้างประจำชั้น 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อเพิ่มเติม สำนักงาน อ.ต.ก.  
5 พ.ย.2565  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
15 ต.ค.2565  นิติกร 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
1 ต.ค. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
20ก.ย.2565 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ อ.ต.ก.จ.สงขลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก. สงขลา  
23ก.ค.2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตำแหน่งที่ 01  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
2 ก.ค. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
26 มิ.ย. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตำแหน่งที่ 01 และตำแหน่งที่ 02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
25 มิ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อเพิ่มเติม กรมพัฒนาที่ดิน  
25 มิ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรมพัฒนาที่ดิน  
25 มิ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรมพัฒนาที่ดิน  
23 เม.ย. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องประุชม อ.ต.ก.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด สถานที่สอบ หมายเหตุ
31 พ.ค.2567 รองผู้อำนวยการ ฯ (ด้านบริหาร การเงิน และบัญชี), รองผู้อำนวยการ ฯ (ด้านธุรกิจ)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
29 พ.ค.2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
3 พ.ค.2567 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 (ด้านภาษาอังกฤษ, ด้านทั่วไป) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
2 พ.ค. 2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
18 ธ.ค. 2566 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 , เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
27 ก.ย. 2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป 4 , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 4 , บุคลากร 4 ,  เจ้าหน้าที่การตลาด 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
25 ก.ย. 2566 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
10 พ.ค. 2566 เจ้าหน้าที่บัญชี 4 ,เจ้าหน้าที่บัญชี 4 (ปฏิบัติงานจังหวัดตรัง),เจ้าหน้าที่การเงิน 4, เจ้าหน้าที่พัสดุ 4, เจ้าหน้าที่พัสดุ 4 (เฉพาะทาง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
24 ก.พ. 2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
6 ก.พ. 2566 ลูกจ้างประจำชั้น 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
2 ธ.ค. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก สาขาวิชานิติศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
24 พ.ย. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
27 ต.ค. 2565 นิติกร 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
27 ก.ค. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
18 ก.ค. 2565 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
18 ก.ค. 2565 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
18 ก.ค. 2565 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
29 มิ.ย. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สำนักงาน อ.ต.ก.  
28 เม.ย. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ห้องประุชม อ.ต.ก.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด หมายเหตุ
28 มิ.ย. 2567 รองผู้อำนวยการ ฯ (ด้านบริหาร การเงิน และบัญชี), รองผู้อำนวยการ ฯ (ด้านธุรกิจ)  ประกาศผลการคัดเลือก  
31 พ.ค. 2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลิอก ประกาศผลการคัดเลือก  
15 พ.ค. 2567 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 (ด้านภาษาอังกฤษ, ด้านทั่วไป) ประกาศผลการคัดเลือก  
13 พ.ค. 2567 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ประกาศผลการคัดเลือก  
22 ต.ค. 2566 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 , เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศผลการคัดเลือก  
4 ต.ค. 2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป 4 , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 4 , บุคลากร 4 ,  เจ้าหน้าที่การตลาด 4 ประกาศผลการคัดเลือก  
2 ต.ค. 2566 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานตลาด ประกาศผลการคัดเลือก  
24 พ.ค. 2566 เจ้าหน้าที่บัญชี 4 ,เจ้าหน้าที่บัญชี 4 (ปฏิบัติงานจังหวัดตรัง),เจ้าหน้าที่การเงิน 4, เจ้าหน้าที่พัสดุ 4, เจ้าหน้าที่พัสดุ 4 (เฉพาะทาง) ประกาศผลการคัดเลือก  
15 มี.ค. 2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน 4 ประกาศผลการคัดเลือก  
20 ก.พ. 2566 ลูกจ้างประจำชั้น 2 ประกาศผลการคัดเลือก  
13 ธ.ค. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ประกาศผลการคัดเลือก  
1 ธ.ค. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศผลการคัดเลือก  
11 พ.ย. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศผลการคัดเลือก  
11 พ.ย. 2565 นิติกร 4 ประกาศผลการคัดเลือก  
10 ต.ค.2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศผลการคัดเลือก  
23 ก.ย.2565 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ อ.ต.ก.จ.สงขลา ประกาศผลการคัดเลือก  
1 ส.ค. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศผลการคัดเลือก  
27 ก.ค. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศผลการคัดเลือก  
25 ก.ค. 2565 เจ้าหน้าที่การตลาด 4 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 และเจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 ประกาศผลการคัดเลือก  
30 มิ.ย. 2565 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกาศผลการคัดเลือก  
29 เม.ย. 2565 หัวหน้ากองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกาศผลการคัดเลือก  

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-279-2080-9 ต่อ 305