•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7 / มาตรา 9

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

2.สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน

3.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

4.กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่าง กฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

5.ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

 

 

1.ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

2.นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

3.แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

4.คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

5.สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง ตามมาตรา 7 วรรคสอง

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

7.มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

8.ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

8.1.การประกวดราคา ประกาศสอบราคา

8.2.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน แบบ สขร1

8.3.ข้อมูล / เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ